VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Legnex spol. s r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční.

Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost Legnex spol. s r.o., pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad a dodací list.

Kupující je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v obchodních podmínkách.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Pro zákazníka, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží v délce 24 měsíců.

Pro zákazníka, který není spotřebitelem, poskytuje firma Legnex spol. s r.o. záruku na jakost.

 

Záruka za jakost: 

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky v rozsahu 6 – 12 měsíců dle typu dodávaného zboží.

 

  • strojní pásové pily 12 měsíců nebo dle kupní smlouvy
  • pilové pásy, pokud není uvedeno jinak 12 měsíců
  • ruční pásové pily 6 měsíců
  • náhradní díly 6 měsíců.

 

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.


REKLAMAČNÍ PODMÍNKY:

 

Zboží lze reklamovat u společnosti Legnex spol. s r.o. dle podmínek reklamačního řádu a v souladu s právním řádem platném v ČR.

Zákazník je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Při reklamování vad zjevných při převzetí věcí, je třeba učinit oznámení neprodleně, nejpozději však do 2 dne od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bez zjevných vad a poškození. Ostatní případné vady je nutno reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.


Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou, telefonicky či emailem na adresu legnex@legnex.cz.

Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží na vlastní náklady na adresu:

 

LEGNEX spol. s r.o.

ŽELIVSKÉHO 5b

466 05 Jablonec nad Nisou

 

K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.


Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

O vyřízení reklamace, včetně sdělení, zda se jedná o reklamaci oprávněnou či nikoliv bude zákazník vyrozuměn zpravidla do 14 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dní ode dne obdržení reklamace.